Łukasz Świderczak

Kancelaria Radcy Prawnego

Poznań | Krotoszyn | Czarnków

Procesy sądowe, Obsługa biznesu, Windykacja i odszkodowania, Sprawy karne i karnoskarbowe, Sprawy rodzinne i spadkowe. Poznań, Krotoszyn, Czarnków. Kontakt: +48 793282782

Łukasz Świderczak

radca prawny

Telefon: +48 793 282 782
E-mail: mecenas@swiderczak.eu

Założyciel Kancelarii. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obronił pracę magisterską pt. „Wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki kapitałowej", przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Napierały.

Radca prawny Łukasz Świderczak posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe obejmujące zastępstwo przed sądami i organami w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych oraz rodzinnych a także udział w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, m.in. w zakresie doradztwa korporacyjnego, optymalizacji prawnej i podatkowej, kontraktów i transakcji z elementami transgranicznymi.

Porozumiewa się w języku angielskim oraz chińskim. Prywatnie nurek techniczny, pasjonat akwarystyki oraz gracz amatorskiej ligi koszykarskiej.

Procesy sądowe, Obsługa biznesu, Windykacja i odszkodowania, Sprawy karne i karnoskarbowe, Sprawy rodzinne i spadkowe. Poznań, Krotoszyn, Czarnków. Kontakt: +48 793282782

Sylwia Kurzawa

aplikantka radcowska

Telefon: +48 516 862 097
E-mail: sylwia.kurzawa@swiderczak.eu

Absolwentka prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obroniła pracę magisterską pt. „Przestępstwa ze szczególnym okrucieństwem” przygotowaną pod kierunkiem prof. zw. dr Krystyny Paluszyńskiej- Daszkiewicz.

Praktykę zawodową zdobywała współpracując z przedsiębiorcami z różnych branż w Polsce oraz klientami indywidualnymi. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie rodzinnym i opiekuńczym oraz prawie gospodarczym.

Posługuję się językiem niemieckim i angielskim. Prywatnie interesuje się biotechnologiami, niekonwencjonalnymi metodami leczenia, nowoczesnymi zasadami odżywiania, ogrodnictwem oraz podróżami.

Procesy sądowe, Obsługa biznesu, Windykacja i odszkodowania, Sprawy karne i karnoskarbowe, Sprawy rodzinne i spadkowe. Poznań, Krotoszyn, Czarnków. Kontakt: +48 793282782

Maksymilian Sykulski

prawnik

Telefon: +48 600 026 254
E-mail: maksymilian.sykulski@swiderczak.eu

Student V roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, na specjalizacji cywilno-prawnej.

Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym. Posiada również duże doświadczenie w obszarze prawa rodzinnego i opiekuńczego a także prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Prywatne zainteresowania to historia i sport, w szczególności piłka nożna (głównie Liga Angielska) oraz Formuła 1. W wakacje chętnie żegluje po Mazurskich Jeziorach.

Specjalizacje

Obszary praktyki

Procesy sądowe

Istotnym elementem i szczególnym uprawnieniem powiązanym z licznymi obowiązkami radcy prawnego – jest reprezentacja Mocodawcy w postępowaniach sądowych. Ten obszar praktyki można określać jako „Procesy sądowe”, choć będzie to pewne uproszczenie, albowiem są to także tzw. sądowe postępowania nieprocesowe (dotyczące w szczególności spraw rzeczowych i spadkowych, a także części spraw rodzinnych) oraz wspomniane wyżej postępowania przed organami innymi niż sądy (organy administracyjne – samorządowe i rządowe, organy dyscyplinarne). Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa radca prawny reprezentuje swojego Mocodawcę w celu ochrony jego interesów. Ogromne znaczenie ma doświadczenie pełnomocnika oraz jego zaangażowanie w prowadzone sprawy. Po udzieleniu pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy to radca prawny jako pełnomocnik procesowy (lub obrońca – w przypadku stawiania Mocodawcy zarzutów przez organy ścigania) dba o prawidłowy przebieg postępowania, wykorzystanie możliwości prawnych w interesie Klienta, stara się zapobiec niekorzystnym rozstrzygnięciom dla reprezentowanej Strony. Zadanie Mocodawcy od chwili zlecenia prowadzenia sprawy radcy prawnemu to udzielanie wszelkich istotnych informacji, przedstawienie posiadanej przez siebie wiedzy i dokumentacji – a to wszystko w sposób rzetelny i otwarty, albowiem to na tej podstawie pełnomocnik (obrońca) może opracować sposób działania, który będzie miał na celu osiągnięcie zakładanych efektów. Radca prawny ustanowiony pełnomocnikiem procesowym (obrońcą) jest na bieżąco ze stanem zaawansowania sprawy, o czym informuje swojego Mocodawcę.

Oprócz pełnej reprezentacji w procesach możliwe jest również – na życzenie Klienta – incydentalne sporządzanie pism (pozwów, wniosków, pism procesowych), zażaleń na postanowienia, apelacji oraz innych środków zaskarżenia (sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od wyroku zaocznego).

Obsługa biznesu

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w profesjonalnym obrocie, tj. osoby fizyczne, osoby prawne bądź inne jednostki organizacyjne, często potrzebują pomocy prawnej. Minimalizacja ryzyka gospodarczego wymaga posiadania dobrego zaplecza prawnego. Zawierane pomiędzy przedsiębiorcami umowy handlowe, porozumienia oraz poprzedzające te czynności negocjacje handlowe wymagają oprócz analizy ekonomicznej również analizy prawnej i czynnego udziału prawnika w podejmowaniu decyzji na styku ekonomia – prawo. Często pojawia się potrzeba stworzenia nowego podmiotu gospodarczego (spółka celowa), którego prowadzenie lepiej powierzyć profesjonaliście. W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje Państwu doradztwo i kompleksową obsługę osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych, spółek osobowych (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo – akcyjna), spółek kapitałowych (spółka z o.o. spółka akcyjna), stowarzyszeń oraz fundacji. Począwszy od etapu tworzenia danego podmiotu gospodarczego poprzez jego bieżąca obsługę pomagamy Państwu przebrnąć przez trudne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej.

Windykacja

Kancelaria posiada pełne i szerokie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń o zapłatę zarówno na etapie postępowania polubownego, jak i na wszystkich etapach postępowania sądowego i egzekucyjnego. Kancelaria w ramach specjalizacji świadczy usługi z zakresu wsparcia procesu windykacyjnego (windykacji należności), posiadając w tym zakresie wieloletnie doświadczenie zarówno w procesach negocjacyjnych w ramach windykacji przedsądowej oraz windykacji sądowej i komorniczej (egzekucji). Kancelaria zapewnia profesjonalną i skuteczną obsługę klientów zmierzającą do zapewnienia terminowego spływu należności, z uwzględnieniem zachowania dobrych relacji z dłużnikami.

Odszkodowania

W życiu codziennym przytrafiają się Nam zdarzenia, które nie zawsze można przewidzieć. W celu ochrony przed skutkami tych przykrych wydarzeń funkcjonują wszelkiego rodzaju ubezpieczenia. Poczynając od tych powszechnych jak ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, kończąc na tych mniej znanych a dotyczących odpowiedzialności członka zarządu spółek prawa handlowego. Niekiedy jednak sprawca czynu wywołującego szkodę nie posiada ubezpieczenia, bądź szkodę wyrządził czynem niedozwolonym np. w wyniku pobicia, kradzieży. Wszystkie wyżej wspomniane okoliczności wymagają przeanalizowania danego stanu faktycznego i ustalenia w pierwszej kolejności osoby odpowiedzialnej za naprawienie szkody na osobie lub w Naszym mieniu.

W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje Państwu doradztwo i kompleksową obsługę w toku postępowania likwidacyjnego toczącego się przed ubezpieczycielem, jak również w trakcie pozasądowych negocjacji, a finalnie – gdy powstaje taka konieczność – w postępowaniu sądowym. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw odszkodowawczych, które pomaga wybrać właściwą taktykę procesową oraz ocenić wysokość dochodzonego odszkodowania.

Sprawy karne i karnoskarbowe

Jest to obszar praktyki bardzo często utożsamiany z działaniem w roli obrońcy w procesie karnym (kiedy reprezentuje osoby, którym stawiane są zarzuty, czyli osoby podejrzane i oskarżone). Warto jednak pamiętać, że z pomocy radcy prawnego może korzystać także osoba pokrzywdzona przestępstwem lub wykroczeniem, przy czym dla aktywnego uczestnictwa w postępowaniu sądowym konieczne jest występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

W sprawach karnych bardzo często decyduje szybkość i aktywne zaangażowanie obrońcy lub pełnomocnika od jak najwcześniejszego etapu postępowania. To właśnie w takich przypadkach jest możliwe świadczenie najbardziej skutecznej i realnej pomocy prawnej, choć zaznaczyć trzeba, że rozpoczęcie udzielania pomocy prawnej na dalszych etapach postępowania także z reguły przynosi wymierne, pozytywne dla Mocodawcy skutki.

Bardzo istotną informacją jest to, że dla osoby zatrzymanej lub pozbawionej wolności ustanowić obrońcę może de facto każdy, choć organy ścigania preferują osoby najbliższe dla zatrzymanego / podejrzanego / oskarżonego, przy czym odmowa dopuszczenia obrońcy ustanowionego przez osobę obcą nie znajduje umocowania w przepisach prawa. Co więcej, w zasadzie w każdym przesłuchaniu – także kiedy jest się przesłuchiwanym w charakterze świadka, w szczególności w toku postępowania przygotowawczego (na Policji lub w Prokuraturze) jest możliwość udziału radcy prawnego jako pełnomocnika lub obrońcy. Warto o tym pamiętać, ponieważ często to właśnie pierwsze czynności i przesłuchania decydują o przebiegu całej sprawy.

Sprawy rodzinne

W tym obszarze praktyki radca prawny jako pełnomocnik ma do czynienia z najbardziej delikatnymi i wywołującymi emocje przypadkami, albowiem obszar ten najmocniej dotyka prywatnego życia Mocodawców. Ponadto, pomoc prawna świadczona rzetelnie, z wyczuciem i w oparciu o wieloletnie doświadczenie może ukształtować sytuację Mocodawcy (Klienta) na kilka, a nawet kilkanaście następnych lat, albowiem w sprawach rodzinnych decyduje się często kwestia przyszłych relacji rodzinnych, władzy rodzicielskiej, kontaktów rodziców (dziadków) z małoletnimi dziećmi (wnukami), obowiązku alimentacyjnego.

W sprawach rodzinnych i opiekuńczych najistotniejsze jest zawsze rozpoznanie aktualnej sytuacji życiowej i osobistej Mocodawcy oraz pozostałych członków jego Rodziny w kontekście konkretnego problemu prawnego, a następnie określenie możliwych kierunków działania i zmierzanie do osiągnięcia założonego celu. Posiadane doświadczenie, wyczucie oraz zaangażowanie umożliwiają poprowadzenie sprawy do satysfakcjonującego finału. Wreszcie, nie bez znaczenia jest fakt, że prawo rodzinne i opiekuńcze, jak chyba żaden inny dział prawa, jest związane z emocjami, ujawnianymi także na sali sądowej, a odpowiednie rozpoznanie tych emocji, oparte na wieloletnim doświadczeniu procesowym, nierzadko jest kluczem do sukcesu.

Sprawy spadkowe

Prawo spadkowe natomiast, to dział prawa cywilnego, z którym większość z nas ma lub będzie mieć styczność, ponieważ uregulowanie spraw własnościowych (np. związanych z mieszkaniem, działką, samochodem lub środkami na rachunkach bankowych) po zmarłych rodzicach czy dziadkach dotyczy w zasadzie każdego dorosłego człowieka. Niestety, uregulowanie spraw spadkowych to często także spory pomiędzy osobami powołanymi do spadku na mocy ustawy lub testamentu, względnie na podstawie innych rozrządzeń spadkodawcy (zapis). Po stwierdzeniu nabycia spadku bardzo często zachodzi konieczność działu spadku, gdzie nierzadko ujawniają się sprzeczne interesy spadkobierców. Warto także pamiętać, że „zapisanie” całości majątku w testamencie jednej osobie spośród kilku potencjalnych spadkobierców ustawowych lub też komuś całkowicie spoza rodziny, podobnie jak rozdysponowanie majątku w darowiźnie jeszcze za życia spadkodawcy, otwiera drogę do roszczeń o zachowek.

Kontakt

Napisz do nas

Poznań

ul. Podhalańska 14, 60-615 Poznań

Wysyłając wiadomość akceptujesz politykę prywatności.